• Centrul PULS

Ce spune Dumnezeu despre vărsarea de sânge nevinovat?

Ca oameni, suntem foarte atenți cu lucrurile pe care le iubim și facem tot ce ne stă în putință pentru a le proteja. Dumnezeu face la fel. În lumea creată de El, Dumnezeu iubește oamenii și protejează viața.


Dumnezeu veghează asupra vieții în mai multe multe feluri, dar în primul rînd prin Legea lui morală.

- Exprimată negativ : “Să nu ucizi” (Exod 20:13)

- Exprimată pozitiv: “Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Numeri 19:18)

Legea enunțată sub aspect negativ împiedică acțiunile care pot vătăma. Cea enunțată sub aspect pozitiv protejează.

“Cînd zidești o casă nouă, să-ți faci un pălimar împrejurul acoperișului, ca să nu aduci vină de sînge asupra casei tale, dacă s-ar întîmpla să cadă cineva de pe ea”. (Deuteronom 22:8)


Cum reacționează Dumnezeu atunci cînd aceste legi, menite să protejeze viața, sunt încălcate?

Dumnezeu aude strigătul celor care suferă.

“Căci El răzbună sîngele vărsat, și își aduce aminte de cei nenorociți, nu uită strigătele lor...” Psalmul 9:12


Dumnezeu își descoperă mînia și judecata asupra celor care varsă sînge nevinovat.

“Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Cetate care verşi sînge în mijlocul tău, (...) te-ai făcut vinovată din pricina sîngelui pe care l-ai vărsat. “ Ezechiel 22:3,4

“Atunci, Domnul* a trimis împotriva lui Ioiachim cete de haldei,(…) ca să-l nimicească(…). Lucrul acesta s-a întîmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea Lui, din pricina tuturor păcatelor săvîrşite de Manase şi din pricina sîngelui nevinovat pe care-l vărsase Manase şi de care umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte.” – 2 Regi 24:2-4.


Dumnezeu nu vrea să fim indiferenți față de vărsarea sîngelui nevinovat și ne cere să acționăm.

” Toţi bătrînii , (…) luînd cuvîntul, să zică : Mîinile noastre n-au vărsat sîngele acesta şi ochii noştri nu l-au văzut vărsîndu-se. (…) Şi sîngele acela nu-i va fi pus în socoteală. Astfel trebuie să cureţi din mijlocul tău sîngele nevinovat, făcînd ce este plăcut înaintea Domnului. “ Deuteronom 21:6-9.


Dumnezeu se depărtează de cei ce varsă sînge și nu le ascultă rugăciunile, pînă cînd aceștia nu se pocăiesc.

“ Când vă întindeţi mîinile, Îmi întorc ochii de la voi şi, oricît de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mîinile vă sunt pline de sînge. Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! “

Isaia 1:15-17.


Dumnezeu avertizează pe creștini în ce privește gravitatea și pedeapsa pentru vărsarea de sînge...

“Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Aţi osîndit, aţi omorît pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea! “– Iacov 5:5-6.


Consideră Dumnezeu avortul ca fiind vărsare de sînge nevinovat?

Avortul, ca orice altă referință modernă la ucidere (linșaj, genocid, etc.) nu este un cuvînt folosit în Biblie. Dumnezeu interzice avortul, interzicînd uciderea; luarea unei vieți umane în mod nejustificat. Știm că aceasta include și viața intrauterină pentru că, atît Biblia cît și știința confirmă și atestă umanitatea copilului nenăscut. Avortul este vărsarea de sînge nevinovat al unei vieți umane nenăscute.


Ce ne mai învață Biblia despre valoarea copiilor?

Dumnezeu acordă o valoare deosebită copiilor, protejîndu-i.

“ Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atîrne de gît o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adîncul mării. “ – Matei 18:5,6

Dintre toate tipurile de crimă de pe fața pămîntului, sacrificarea copiilor reprezintă cea mai mare ofensă la adresa lui Dumnezeu.


„Spune copiilor lui Israel: ‘Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea(…). Dacă poporul ţării închide ochii faţă de omul acela care dă lui Moloh copii de-ai săi (…) Îmi voi întoarce Eu Faţa împotriva omului aceluia şi împotriva familiei lui (…) împreună cu toţi cei ce curvesc ca el cu Moloh. “ – Levitic 20:2-5.


Dumnezeu privește sacrificarea copiilor ca o crimă violentă împotriva propriilor Săi copii.

“ Apoi ţi-ai luat fiii şi fiicele pe care Mi-i născuseşi şi i-ai jertfit lor, ca să le slujească de mâncare. Nu erau oare de ajuns curviile tale, de Mi-ai mai junghiat fiii şi i-ai dat, trecându-i prin foc în cinstea lor? “ Ezechiel 16:20-21

Sacrificarea copiilor este un rău atat de evident, încît Dumnezeu îl numește o urâciune de neconceput.

"Au zidit înălţimi lui Baal în valea Ben-Hinom, ca să treacă prin foc lui Moloh pe fiii şi fiicele lor; lucru pe care nu li-l poruncisem şi nici nu-Mi trecuse prin gînd, că au să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat.” – Ieremia 32:35


Înseamnă avortul sacrificarea copilului nenăscut?

Da. În ambele cazuri părinții decid, în mod intenționat, să-și omoare propriul copil.

Da. Ambele cazuri implică ardere sau tăiere.

Da. Ambele cazuri implică un schimb. Unele femei decid sa facă avort pentru a fugi de consecințele negative ale unei decizii personale sau pentru a-și asigura un confort. Acest confort poate însemna o diplomă, bani, ascunderea unui păcat sexual, părerea celor din jur, etc. Adevărul cel mai dureros este că unii renunță la proprii copii în favoarea unor simple lucruri cu o valoare infinit mai mică decît viața umană.


Cum ne raportăm la situații extreme, precum cele din cadrul regimului comunist din China, unde avortul este făcut cu forța?

Cruzimea omului poate atinge cote inimaginabile. (Osea 13:16). Cei care sunt prinși în astfel de situații sunt victime pentru care trebuie să avem compasiune și milă. (spre exemplu mamele din Betleem ale căror prunci ai fost uciși de Irod).

Astfel de lucruri întîmplă, dar vai de cei ce o fac : “…nu-Mi schimb hotărîrea, pentru că au spintecat pîntecele femeilor însărcinate ale Galaadului. “ (Amos 1:13).

81 views0 comments

Serviciile noastre sunt gratuite și confidențiale și sunt acreditate și licențiate de ministerul Muncii și Protecției Sociale din România.